• "Organisatieverbetering vanuit
    maatschappelijke betrokkenheid"

    "Organisatieverbetering vanuit
    maatschappelijke betrokkenheid"

    Recente Publicatie

Publieke organisaties worden steeds meer geconfronteerd met verwachtingen van mondige klanten, met (wets-) wijzigingen en nieuwe taken. Voor het management is dit een lastige situatie. Het vinden van afdoende en duurzame antwoorden op deze externe en interne uitdagingen is vaak moeilijk.

Het is de uitdaging het innovatieve vermogen van de organisatie te mobiliseren en de verbinding tussen de stakeholders vorm te geven, zodat de resultaten aansluiten bij de beoogde verwachtingen.


Vormgeven van
nieuwe taken

Door medewerkers en stakeholders te betrekken bij de gewenste ontwikkeling en hen de ruimte te geven te experimenteren en hun eigen werkzaamheden in te richten worden ambities en doelen samengebracht.

Uitdagende samenwerking ketenpartners

Van de overheid wordt een transparant proces verwacht, terwijl er in de praktijk vaak meerdere organisaties betrokken zijn om het maatschappelijk functioneren te verbeteren. Samenwerken op verschillende terreinen is nodig.

Grote uitstroom van medewerkers

Jonge medewerkers veranderen gemakkelijk van werkgever en baby-boomers verlaten in de komende jaren op grote schaal de organisatie. Kennisopbouw en behoud zijn het fundament voor een duurzame organisatie.

De Vries Advies heeft als doel vanuit persoonlijke betrokkenheid samenwerking te bevorderen en het innovatieve en lerende vermogen van de organisatie te verbeteren. In de projecten wordt visievorming gecombineerd met het uitvoeren van experimenten. Hierin ontvouwt zich de toekomst en worden korte en lange termijn resultaten gerealiseerd. Mijn bijdrage bestaat uit organisatieadvies, interim- en programmamanagement en coaching.

Het ontwikkelen en realiseren van een toekomstvisie is een reis die te vergelijken is met een boottocht op een onbekende rivier. Voordat de boottocht begint wordt een globaal eindbeeld geschetst. Er worden korte en lange termijn doelstellingen vastgesteld en er wordt gestart met verschillende experimenten. Visievorming en realisatie gaan hand in hand. Doordat de rivier veel bochten, stoomversnellingen en ondiepten kent is het verloop onzeker. De eilanden in de rivier zijn rustpunten waar tussenevaluaties plaatsvinden en de route en het einddoel opnieuw worden gedefinieerd. Dit krijgt vorm in werkconferenties.


In 1993 heb ik De Vries Advies opgericht.
Ik kan me snel inleven in de vraagstukken van de onderneming en streef naar het realiseren van integrale oplossingsrichtingen. Ik weet mensen te motiveren door hen uit te dagen voor hun eigen belangen op te komen en zelf mee te denken over de oplossingsrichtingen. Hiertoe worden werkconferenties als instrument ingezet. Tijdens de opdrachten draag ik kennis en ervaring aan de organisatie over.

Charles de Vries